Seriál: 1. Tajemství Himalájí?

12. ledna 2013 v 0:09 | Anubides (c) |  Učíme se o: Životě
Ač nevím proč, něco mi již pár dní nutí napsat Vám zde několik článků a prvním z nich je: "Tajemství Himaláje" profesora Ernsta Muldaševa, jež své výzkumy kdysi publikoval ve své knize "Z koho jsme vznikli". Tato část několikadílné série článků Vám představí dlouho ukrývané tajemství Himalájí a vzniku lidstva, které je více než reálné, ale není dostupné každému. Kdo má rád záhady a tajemno, nechť čte. Jsou to fakta, která některé z Vás posadí tvrdě na zadek a sundají Vám čelist až ke kolenům.Dr. Ernst Muldašev, profesor ruské národnosti, oční lékař a taktéž oční specialista. Procestoval více než čtyřicet zemí, a ročně provede na 300 až 400 operací, je to tedy člověk, který se vyzná, stojí oběma nohama na zemi.

Před lety si totiž všiml, že všichni lidé na naší planetě mají stejně velkou oční rohovku, corneu, nezávisle na tom, zda někdo měří metr osmdesát nebo je ještě dítětem. Je to jediná část v lidském těle, která je u každého stejně velká a roste jen do čtvrtého roku života. Ernst Muldašev zkoumal, jak se dají podle očí diagnostikovat psychické a fyzické nemoci. Nafotil oči takřka 1500 lidí různého věku a původu, přičemž vycházel z toho, že skenující pohled člověka poskytuje určité geometrické informace. Měřil a rýsoval kolem očí různé troj- a čtyřúhelníky, až dospěl k tzv. střední hodnotě očních parametrů. Podařilo se mu diagnostikovat psychický a fyzický stav pacienta, a na základě konstantní rohovky a geometrických parametrů zrekonstruovat celou hlavu, tedy velikost i tvar lebky. O svých výzkumech píše:

"Na základě použitého materiálu, získaného z průzkumu 1500 respondentů jsme tento princip vylepšili. Dokonalou přesnost jsme však nedosáhli, protože jsme našli celkem 22 oftalmogeometrických charakteristik, přičemž oba čtyřúhelníky jsou jen dva z nich...
Protože individuální oftalmogeometrické parametry jsou propojeny s geometrickými vlastnostmi rysů tváře a dokonce i s některými částmi těla, je zde možnost zrekonstruovat na základě těchto geometrických vlastností oční oblasti i vzhled člověka...
A nakonec, jediná konstanta lidského těla, průměr rohovky, je v oblasti oftalmogeometrických schémat ukazatelem toho, že je v oftalmogeometrii měrnou jednotkou."

Podle prof. Muldaševa můžeme díky této technice předvídat následující možnosti praktického využití oftalmogeometrie:
  • Identifikace osob
  • rekonstrukce zraku
  • určení mentálních charakteristik
  • objektivní analýza pocitů
  • diagnóza psychických a fyzických nemocí
  • určení národnostního původu
  • studium původu lidské rasy
Muldaševovi a jeho týmu se tak podařilo určit národnostní původ člověka, kterého oční partii právě zkoumali. Ve své knize popisuje, jak analyzovali oči různých lidských ras s cílem prozkoumat původ lidského druhu. Prozkoumali všech 35 známých lidských ras a došli k tomu závěru: "Naše oftalmogeometrické studie, kromě jiných hypotéz, dokázaly, že lidská rasa má společný původ, že se v konečném důsledku vyvinula z genů jednoho praotce a jedné pramatky. Vznikla v Tibetu a rozšířila se po celém světě."

Ernst Muldašev na počátku svého průzkumu konstatoval, že celé lidstvo má původ v Tibetu a proto se soustředil na oblast Himalájí. Pak, když mu přítel přinesl fotografii páru očí, které jsou zobrazeny téměř na každém tibetském chrámu, došel k překvapivému poznání. Ještě v ten den začal tyto oči analyzovat a podařilo se mu zrekonstruovat celou hlavu, přičemž si zaznamenal:

"Zaprvné, je nápadné, že na obrázku chybí kořen nosu, který při normálním zobrazení očí nikdy nechybí. Proč? Víme, že u dnešního člověka kořen nosu překrývá vnitřní část zorného pole. Zvenčí je zorný úhel 80 až 90 stupňů a zevnitř 35 ař 45 stupňů. Proto se člověk dnes dívá binokulárně (dvěma očima a vnímá objem objektu a jeho vzdálenost) jen v rozpětí 35 až 45 stupňů a ne v rozpětí 80 až 90 všemi směry. Toto nepohodlné vidění způsobené kořenem nosu není na překážku za denního světla. Při umělém osvětlení je to už trochu jinak a při červeném světle vzniká problém, protože se už sotva můžeme orientovat v prostoru."


A tak si Ernst Muldašev položil otázku, zda nositel takového zvláštního očního aparátu žije v prostředí, kde je vystaven červenému světlu? Prohledal staré spisy a u Nostradama našel poznámku, že prostředí, ve kterém žila minulá atlantská civilizace, mělo krvavě červené zbarvení. Nebe bylo červené, stromy byly sytě červené a tak dále. Nostradamus vysvětluje, že po převrácení pólů došlo k posunu zemské osy, a to mělo za následek červené zbarvení oblohy. Zdálo se tedy, že oči na tibetských chrámech, byly oči bytosti minulé civilizace - civilizace atlantské.

"Za druhé, pozornost přitahuje neobvyklá křivka očního víčka," píše dále Muldašev. "Zatímco u dnešních lidí je víčko tvarované do půlkruhu, víčka těchto očí jsou ve středu prohnuté dolů, jako kdyby zakrývala rohovku. Jaký to má význam? Především ten, že při zavřených očích se štěrbina mezi víčky zcela neuzavře. Oči tedy dokáží i při zavřených víčkách vidět periferně, bočními stranami rohovky. Protože však chybí kořen nosu a vidění má binokulární charakter v celém zorném poli, včetně periferních oblastí, je majitel takovýchto neobyčejných očí schopen vidět i se zavřenýma očima."

A je zde ještě další vlastnost, která Muldaševa nenechává klidně spát: "Oční koutky, které směřují dolů a dovnitř. To svědčí o nadměrné tvorbě slz a to je zase nutné kvůli zachování vlhkosti při neúplně k sobě přiléhajících víčkách."

K čemu ale toto všechno? O čem to svědčí? K čemu orientace při zavřených očích?

Dr. Muldašev má na to jediné možné vysvětlení: Svědčí to o potřebě chránit citlivou rohovku během rychlého plavání pod vodou! Od Nostradama se dozvěděl, že Atlanťané mohli dlouho pobývat pod vodou a zakládali tam také plantáže.

Dále uvažuje:

"Za třetí, na obrázcích na tibetských chrámech je místo nosu otvor šroubovitého tvaru. Proč? Pokud Atlanťané opravdu žili částečně pod vodou, bylo by možné, že tento spirálovitý otvor měl funkci jakéhosi ventilu. Také dnešní mořští živočichové mají podobné dýchací otvory, například delfíni nebo velryby. Na rozdíl od normálního nosu ventilový otvor bezpečně zamezí vniku vody do dýchacích orgánů.

Za čtvrté, na zobrazeních je uprostřed očí přibližně na místě, kde si indické ženy malují tečku krásy, skvrna ve tvaru kapky. Tato skvrna představuje pravděpodobně třetí oko.

Je známo, že kdysi ve starověku lidé toto třetí oko měli. Dosvědčují to poznatky z oblasti embryologie. Dnešnímu člověku zůstaly jen zbytky, šišinka, epifýza, ukrytá hluboko uvnitř mozku. Předpokládá se, že třetí oko bylo orgánem lidské bioenergie (telepatie atd.) a podle legend bylo schopné zázraků - přenosu myšlenek, ovlivňování gravitace, léčení apod..."


Je tu však ještě další otázka: Pokud jsou to skutečně oči Atlanťana, proč právě v Tibetu?

Ernst Muldašev se svým týmem hledali odpověď. S obrázkem, na kterém je zrekonstruovaná hlava, se vybrali na expedici do Himalájí přes Indii, Nepál až do Tibetu. Setkali se s představenými více klášterů, přičemž to, co se postupně dozvídali, je překvapovalo víc a víc. Namísto nevěřících pohledů mnichů, všichni, kterým obrázek ukázali, okamžitě věděli, oč jde. Například indický Swamin Daram se hned zeptal: "Našli jste jeho tělo v horách? V moři?"

Ernst Muldašev neúnavně vysvětloval, že hlavu zkonstruovali na základě geometrických parametrů oční partie sami. Zkrátka, všichni učenci, které navštívili, o bytosti na obrázku věděli, ale nikdo o ní nechtěl mluvit. Během dalších cest a nesčetných rozhovorů se profesor Muldašev dopátral k následujícím poznatkům:

Bytost na obrázku nebyla zobrazena zcela správně. Nejde o příslušníka naší, ale předchozí civilizace. Před událostí, která je v dějinách Země známá jako biblická potopa, již existovaly vysoké kultury: Atlantida, před ní Lemurie a dál do minulosti ještě starší civilizace. (Obrázek bohužel není k dispozici, ale snad stačí popis viz výše)

Příslušníci lemurské a atlantské rasy, stejně jako někteří současníci, se umějí dostat do stavu, známého pod jménem samadhi. Meditující přitom zpomalí své tělesné procesy na nulu a může tak své tělo zakonzervovat podobně, jako to dělají zvířata během zimního spánku.
Podle vysvětlení jednoho indického svámí lze tohoto stavu dosáhnout, když meditující své biologické pole spojí s vodou svého organizmu a ovlivní ji, a tato zase působí na tělo. Samadhi je nejvyšší forma meditace.

Himalájští učenci dokonce tvrdí, že dostane-li se tělo do stavu samadhi, může v něm setrvat nejenže několik roků, ale i tisíciletí a tento člověk nezemře. Ve stavu této hluboké meditace je duše mimo tělo, zůstává s ním však spojena stříbrnou šňůrou.
Stříbrná šňůra, stříbrně se třpytící energetická šňůra, je takříkajíc pupeční šňůrou mezi oběma těly. Mohli bychom si ji představit jako elektrický kabel mezi tímto a oním světem. Když člověk zemře, odpojí se stříbrná šňůra od materiálního těla a vytáhne z něho i životní energii. Tak jako je narození dítěte ve fyzickém těle spojeno s oddělením pupeční šňůry od matčina těla, tak je odpojení stříbrné šňůry od fyzického těla narozením na druhý svět.
V dlouho trvajícím stavu samadhi zůstává šňůra neporušená. Tělo má teplotu plus čtyři stupně Celsia a ta se dá obvykle udržet pod vodou nebo v jeskyních. Za pomoci stavu samadhi je možné takříkajíc zažít duši. Když se duše vrátí do těla, člověk se probudí a může pokračovat v normálním životě.
Při lékařské prohlídce takového těla, jako například u Sri Ramakrishnu, diagnostikuje lékař smrt. Puls není hmatatelný, EKG a EEG nevykazují žádnou aktivitu, tělesná teplota klesne a tělo se dostane do kataleptického stavu, ztvrdne a je chladné jako kámen.

Dr. Muldašev je přesvědčen, že se dopátral k největšímu tajemství Himalájí, a sice, že v jeskyních podél himalájského hřebene přebývají takové bytosti v kataleptickém stavu již několik tisíciletí a představují takzvaný GENOFOND LIDSTVA. V případě, že by opět došlo ke zničení zemského povrchu a lidská rasa by zanikla, mohly by se tyto bytosti probudit. Mají v sobě znaloti minulosti a vládnou neuvěřitelnými schopnostmi. Tyto bytosti jsou takříkajíc strážci starého poznání.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Pižlík Pižlík | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 7:19 | Reagovat

Nic ve zlém, ale tady dost věcí nehraje.
Pan Muldašev podle mě podává svědectví o "seriózních" výzkumech pouze z jediného důvodu a to, aby se co nejlépe prodávaly jeho knihy.

Jako malé dítě bych tomu možná i věřila.

Jinak tady je odkaz: http://www.sysifos.cz/files/Zpravodaj-3-2004.pdf

2 Anub Anub | Web | 12. ledna 2013 v 12:00 | Reagovat

No, sysifos mi sem necpěte, tenhle spolek rádobykritiků všeho dobrého i nedobrého fakt nemusím. Přečetl jsem si ten zpravodaj a nejenže jsou tam mírně pokroucené informace z originální knihy, zřejmě pro účely účinnosti tvrzení skeptiků, ale prvotním obsahem názorů na Muldaševovi výzkumy je jen výsměch tomu co tvrdí, opírají se jen o to, že co neprokázala dosud věda, to neexistuje, proto pro mě osobně je tento spolek jen tragickou organizací nevědomých lidí, nic víc...

3 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 12. ledna 2013 v 18:30 | Reagovat

Je to zajímavé. Ale kam se ty předchozí civilizace ztratily?
A víš co je taky zajímavé? Co by zjistily z mých očí. Určitě něco šíleného, co zas nikam nezapadá. :D

4 Anub Anub | Web | 12. ledna 2013 v 18:33 | Reagovat

Raja - To hned vysvětlím v dalším díle :)

5 Jakub Jakub | E-mail | 26. prosince 2013 v 17:37 | Reagovat

Nevidim tu odkaz na to ze je clanek zkopirovany z knihy od Jan van Helsinga.

6 Autor Autor | 27. prosince 2013 v 20:57 | Reagovat

Jakub - To proto, že žádný odkaz z internetu neexistuje :)

7 violentdemise violentdemise | Web | 29. května 2014 v 11:15 | Reagovat

Ještě bych doplnila k funkci genofondu lidstva, že odtamtud vycházejí proroci všech náboženství a činí poslední pokusy o záchranu civilizace, než se úplně zničí, tím, že se snaží lidi přivést zpět k náboženství.
Sám Muldašev ve své knize popsal mimo jiné to, že Ježíš byl jedním z prvních lidí árijské rasy (ve smyslu současných lidí obývajících Zemi, nikoli Hitlerovy ideologie).

8 Ján Ján | E-mail | 4. dubna 2017 v 14:32 | Reagovat

Práve čítam 2.diel "Hledání města bohu". Zatiaľ nekomentujem, ale je to zaujímavé čítanie.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

Máte-li potřebu šířit cokoliv z tohoto blogu dále, je nutné nejdříve kontaktovat autora blogu na adrese: pilgrim45@seznam.cz ve formátu, kde uvedete na jaké stránky a za jakým účelem hodláte můj obsah šířit, plus na Vašich stránkách připnete odkaz na můj blog. Děkuji Vám.

Goldim-300x250

zarábaj s facelistom 468x60px